Terms and Conditions of Location-Based Services

Điều khoản và điều kiện của dịch vụ định vị giám sát

1. Mục đích

Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ Định vị giám sát ("Điều khoản và Điều kiện") là để xác định các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty 123yo ("Công ty") và người đăng ký đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đặt ra ("đăng ký") khi sử dụng các dịch vụ dựa trên địa điểm ("dịch vụ") được cung cấp bởi Công ty.

2. Hiệu lực và thay đổi các điều khoản và điều kiện

 • Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực một khi khách hàng yêu cầu dịch vụ hoặc cá nhân cung cấp thông tin đồng ý với các điều khoản ở đây và đăng ký là người sử dụng dịch vụ thông qua một quá trình đăng ký được cung cấp bởi Công ty.
 • Công ty sẽ tạo điều kiện để người sử dụng dễ dàng truy cập vào các Điều khoản và Điều kiện bằng cách đăng các Điều khoản và Điều kiện ở trang chủ của Dịch Vụ hoặc gửi thông báo qua các phương pháp khác.
 • Các điều khoản và điều kiện có thể được sửa đổi nếu Công ty thấy cần thiết. Nếu thực hiện việc sửa đổi, thông báo có chứa các Điều khoản và Điều kiện trước và sau khi được sửa đổi, ngày áp dụng các phiên bản sửa đổi và lý do thay đổi phải được gửi cùng với các điều khoản hiện hành và điều kiện bảy (7) ngày trước ngày áp dụng phiên bản sửa đổi và trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu những thay đổi có ảnh hưởng xấu đến người sử dụng, thông báo về những thay đổi sẽ được đăng trên trang web của dịch vụ và / hoặc chuyển đến từng người sử dụng qua email.
 • Người sử dụng sẽ được coi như đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi nếu thuê bao không thể hiện bất kỳ sự phản đối với các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi, ngay cả sau khi Công ty đã thông báo rõ ràng rằng thuê bao sẽ được xem như đồng ý với sự thay đổi trừ khi người sử dụng phản hồi nếu không thì trong vòng bảy (7) ngày sau các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi được thực thi. Người sử dụng có thể chấm dứt các Điều khoản và điều kiện nếu họ không đồng ý với sự thay đổi.

3. Điều khoản bổ sung

Những vấn đề không được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ tuân theo Luật về Bảo vệ và Sử dụng Thông tin Định vị, Luật Kinh doanh Viễn thông, Luật Xúc Tiến sử dụng và bảo vệ Thông tin và Truyền thông Mạng, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, luật và các quy định có liên quan và chính sách hoạt động dịch vụ khác và các quy tắc được cung cấp bởi Công ty ("Nguyên tắc hướng dẫn").

4. Đăng kí dịch vụ

Công ty có thể không chấp nhận đăng kí dịch vụ của người dùng nếu gặp phải những điều sau đây.

 • Nếu người dùng cố gắng đăng ký bằng danh tính giả hoặc danh tính của người khác
 • Nếu người dùng không cung cấp thông tin cần thiết hoặc cung cấp thông tin không chính xác khi đăng ký
 • Nếu người dùng không tuân thủ điều kiện cho việc đăng kí theo yêu cầu của Công ty

5. Ngưng sử dụng dịch vụ

Bất kỳ người dùng nào muốn ngưng sử dụng Dịch vụ có thể thực hiện thông qua các thủ tục quy định của Công ty (các thủ tục sẽ được đăng trên trang web của dịch vụ). Công ty sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng trong việc tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan.

6. Cung cấp dịch vụ

Như quy luật, Dịch vụ có sẵn 24 giờ một ngày. Tuy nhiên, các dịch vụ có thể bị gián đoạn tạm thời do tình hình của Công ty hoặc các lý do kỹ thuật. Công ty cũng có thể tạm thời gián đoạn dịch vụ trong một khoảng thời gian xác định vì lý do hoạt động. Trong trường hợp này, Công ty sẽ gửi một thông báo trước hoặc sau khi dịch vụ bị gián đoạn.

7. Giá dịch vụ

 • Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ di động miễn phí, nhưng hãy lưu ý rằng mức phí của nhà mạng, như phí gửi tin nhắn và truyền tải dữ liệu, vẫn được áp dụng.
 • Phí dữ liệu bổ sung sẽ phát sinh khi sử dụng dịch vụ không dây, tương ứng với chính sách được quy định bởi các hãng điện thoại di động mà người sử dụng đăng ký.

8. Hạn chế và ngưng sử dụng dịch vụ

Công ty có thể hạn chế hoặc chấm dứt sử dụng của người dùng dịch vụ nếu gặp phải những vấn đề sau đây.

 • Người sử dụng cố tình can thiệp vào hoạt động của các dịch vụ của Công ty
 • Nếu việc hạn chế hoặc chấm dứt không thể tránh khỏi do sự kiểm tra, bảo dưỡng hoặc xây dựng cơ sở để phục vụ cho Dịch vụ
 • Nếu nhà điều hành kinh doanh viễn thông chủ lược, được chỉ định theo quy định tại Luật Viễn thông Kinh doanh, tạm ngừng dịch vụ viễn thông
 • Nếu tình huống gây trở ngại đến việc sử dụng Dịch vụ phát sinh, bao gồm cả tình trạng khẩn cấp quốc gia, sự hư hỏng của các cơ sở vật chất được sử dụng cho dịch vụ hoặc tăng quá mức lượng truy cập vào Dịch vụ
 • Nếu Công ty nhận thấy không phù hợp để tiếp tục cung cấp dịch vụ do các vấn đề nghiêm trọng khác

Nếu Công ty quyết định hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ do các vấn đề nêu rõ ở trên, Công ty phải thông báo cho người sử dụng những lý do để hạn chế hoặc chấm dứt dịch vụ và xác định khoảng thời gian Dịch vụ bị hạn chế sử dụng.

9. Thông báo cải tiến sửa đổi dịch vụ:

 • Trong trường hợp công ty thay đổi những nội dung dịch vụ hoặc xóa một phần của dịch vụ, công ty có thể thông báo cho chủ thuê bao những thay đổi đó bằng cách gửi thư đến tài khoản email của chủ thuê bao đã đăng ký trong quá trình sử dụng thuê bao.
 • Nếu công ty được yêu cầu gửi thông báo trên đến các cá nhân với một số lượng lớn không xác định, thì công ty có thể thông báo cho chủ thuê bao bằng cách đăng thông báo trên trang web dịch vụ hoặc trang web của công ty. Tuy nhiên, các thông báo về các vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thuê bao thì sẽ được đăng trên trang web dịch vụ với lượng thời gian hợp lý hoặc gửi đến email cá nhân của chủ thuê bao.

10. Sử dụng và cung cấp thông tin vị trí cá nhân:

 • Nếu công ty muốn sử dụng thông tin vị trí cá nhân để cung cấp cho dịch vụ, thì công ty phải xác định rõ nhu cầu trong các điều khoản của dịch vụ và được sự đồng ý của các nhà cung cấp thông tin vị trí cá nhân.
 • Các quyền lợi của chủ thuê bao và người giám hộ hợp pháp, và các phương pháp thi hành các quyền này sẽ được đưa đến thẩm quyền ở địa chỉ của người sử dụng tại thời điểm vụ kiện xảy ra. Nếu địa chỉ của người sử dụng không có sẵn, vụ kiện sẽ được đưa đến tòa án huyện có thẩm quyền nơi mà người dùng cư trú. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú không được xác định rõ vào thời điểm xảy ra vụ kiện, hoặc người sử dụng là một cư dân nước ngoài, thì vụ kiện sẽ được đưa đến tòa án có thẩm quyền theo quy định tại Luật tố tụng dân sự.
 • Công ty sẽ tự động ghi lại và lưu trữ dữ liệu để khẳng định việc sử dụng định vị vị trí để giải quyết những chi phí cố định với bên thứ ba hoặc người dùng và / hoặc giải quyết khiếu nại. Dữ liệu này sẽ được lưu trữ trong sáu (6) tháng.
 • Công ty không được cung cấp thông tin vị trí mà không cần sự đồng ý của nhà cung cấp thông tin định vị vị trí cá nhân. Nếu công ty cung cấp dịch vụ mà dịch vụ này được cung cấp bởi bên thứ ba, thì công ty phải thông báo cho nhà cung cấp thông tin vị trí cá nhân của người nhận thông tin và báo trước mục đích cung cấp thông tin, đồng thời có được sự chấp thuận của họ. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ sau:
  1. Nếu thông tin được tiết lộ tuân theo luật và các quy định, hoặc do yêu cầu của cơ quan điều tra với mục đích tiến hành một cuộc điều tra, tương ứng với thủ tục và phương pháp được xác định.
 • Nếu công ty cung cấp thông tin vị trí cho một bên thứ ba được chỉ định bởi chủ thuê bao, Công ty phải cung cấp ngay lập tức cho chủ thuê bao thông tin về người nhận thông tin vị trí, ngày và mục đích cung cấp các thông tin, và các thông tin phải được gửi đến thiết bị viễn thông thông tin vị trí được thu thập trong mỗi khi thông tin vị trí được trao cho một bên thứ ba. Tuy nhiên, chủ thuê bao có thể được thông báo thông qua một thiết bị viễn thông được xác định trước hoặc email trong các trường hợp sau.
  1. Nếu thiết bị viễn thông đã thu thập thông tin vị trí mà không được trang bị với tính năng nhận văn bản, giọng nói hoặc video.
  2. Nếu chủ thuê bao đã yêu cầu trước về việc đăng thông báo trực tuyến.

11. Quyền của nhà cung cấp thông tin vị trí cá nhân

 • Chủ thuê bao có quyền thu hồi tất cả hoặc mọi sự cho phép bất cứ lúc nào về việc cung cấp các dịch vụ dựa trên cơ sở vị trí cho công ty để sử dụng thông tin vị trí cá nhân và / hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, công ty sẽ hủy bỏ các thông tin vị trí cá nhân đã thu thập và dữ liệu thừa nhận việc sử dụng và cung cấp thông tin vị trí cho bên thứ ba.
 • Chủ thuê bao có thể yêu cầu công ty tạm thời ngưng việc thu thập, sử dụng và / hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân bất cứ lúc nào. Công ty không thể từ chối yêu cầu đó và phải có các giải pháp kỹ thuật cho việc này.
 • Chủ thuê bao có thể yêu cầu công ty truy cập hoặc thông báo về bất kỳ thông tin sau và yêu cầu sửa chữa các lỗi dữ liệu. Trong trường hợp này, công ty không được từ chối yêu cầu của chủ thuê bao trừ khi công ty có lý do chính đáng.
  1. Dữ liệu thừa nhận việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin vị trí của chủ thuê bao.
  2. Đưa ra lý do và chi tiết để cung cấp thông tin vị trí cá nhân chủ thuê bao cho một bên thứ ba theo quy định của Luật Bảo vệ và sử dụng thông tin vị trí và các quy định khác của pháp luật.
 • Chủ thuê bao thi hành các quyền được quy định tại khoản 1 và 3 thông qua thủ tục quy định được cung cấp bởi Công ty.

12. Quyền của người giám hộ hợp pháp

 • Nếu chủ thuê bao từ 14 tuổi trở xuống, công ty phải được sự đồng ý của chủ thuê bao và người giám hộ hợp pháp của chủ thuê bao để cung cấp các dịch vụ dựa trên cơ sở vị trí để sử dụng thông tin vị trí cá nhân và cung cấp thông tin vị trí cá nhân cho bên thứ ba.
 • Công ty phải được sự đồng ý của trẻ vị thành niên từ 14 tuổi trở xuống và người giám hộ hợp pháp của họ nếu thông tin vị trí cá nhân của họ hoặc dữ liệu thừa nhận việc sử dụng và cung cấp các thông tin vị trí được sử dụng cho các mục đích khác ngoài quy định tại các Điều khoản và Điều kiện hoặc thông báo khác. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ sau:
  1. Nếu thông tin vị trí hoặc dữ liệu thừa nhận việc sử dụng và cung cấp các thông tin vị trí là cần thiết để giải quyết các chi phí cố định cho bất kỳ thông tin vị trí được cung cấp và các dịch vụ dựa trên cơ sở vị trí.
  2. Nếu thông tin được tái chế lại các nguồn thông tin không xác định và được sử dụng trong thống kê, nghiên cứu và / hoặc nghiên cứu thị trường.

13. Quyền của người giám hộ của người chưa thành niên từ 8 tuổi trở xuống:

 • Nếu người giám hộ của các cá nhân được nêu dưới đây ("Người chưa thành niên từ 8 tuổi trở xuống và những người khác") đồng ý việc sử dụng và cung cấp thông tin vị trí cá nhân để bảo vệ đời sống vật chất và tinh thần khỏe mạnh của người chưa thành niên từ 8 tuổi trở xuống và những người khác, thì các cá nhân sau cũng sẽ đồng ý sự cung cấp:
  1. Người chưa thành niên từ 8 tuổi trở xuống
  2. Các cá nhân yêu cầu sự giám hộ là những người không có khả năng nhận thức.
  3. Các cá nhân khuyết tật tâm thần, theo quy định tại Điều 2.2.2 của Luật về phúc lợi của người khuyết tật, người được coi là bị khuyết tật nghiêm trọng theo Điều 2.2. của Luật về xúc tiến việc làm và phục hồi dạy nghề cho người khuyết tật (Chỉ những người khuyết tật hợp pháp đã đăng ký theo Điều 32 của Luật về phúc lợi của người khuyết tật)
 • Người giám hộ của người chưa thành niên từ 8 tuổi trở xuống và những người khác, như được định nghĩa trước đó, những người sau đây đang bảo vệ những cá nhân đã nói trên.
  1. Người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên từ 8 tuổi trở xuống hoặc người giám hộ được quy định tại Điều 3 của Luật về người giám hộ của người chưa thành niên trong những thiết bị bảo vệ.
  2. Người giám hộ hợp pháp của những cá nhân không có khả năng nhận thức.
  3. Người giám hộ hợp pháp của những cá nhân được quy định tại Điều 13.1.3, đứng đầu việc trợ giúp các phương tiện cuộc sống cho người khuyết tật ( hạn chế các cơ sở xây dựng chạy qua các tiểu bang hoặc chính quyền địa phương) được quy định tại Điều 58.1.1 của Luật về phúc lợi của người khuyết tật, đứng đầu các cơ sở phục hồi chức năng xã hội cho người khuyết tật thần kinh ( hạn chế các cơ sở xây dựng chạy qua các tiểu bang hoặc chính quyền địa phương) và đứng đầu các cơ sở chăm sóc sức khỏe thần kinh được quy định tại Điều 3.4 và Điều 3.5 của Luật sức khoẻ tâm thần.
 • Người giám hộ muốn đồng ý với việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin vị trí cá nhân với mục đích bảo vệ đời sống và vật chất khỏe mạnh của người chưa thành niên dưới 8 tuổi và những người khác thì phải nộp một văn bản đồng ý và tài liệu chứng minh quyền giám hộ của người giám hộ cho Công ty.
 • Người giám hộ là người đã đồng ý việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người chưa thành niên dưới 8 tuổi và những người khác có thể thực hiện tất cả các quyền thuộc sở hữu của nhà cung cấp thông tin vị trí cá nhân.

14. Địa chỉ công ty và liên hệ

Tên công ty, địa chỉ và thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới:

 • Tên công ty : CÔNG TY TNHH NC9 VIỆT NAM
 • Giám đốc điều hành : KOO JIN YOUNG
 • Địa chỉ : số 87 đường Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
 • Điện thoại : (08) 6251 5774 / Fax: (08) 6251 5764

Công ty đã chỉ định một người quản lý thông tin vị trí, người ở trong vị trí này có trách nhiệm quản lý và bảo vệ thông tin vị trí cá nhân và giải quyết khiếu nại nộp bởi các nhà cung cấp thông tin vị trí cá nhân. Tên và thông tin liên lạc của người quản lý thông tin vị trí được cung cấp bên dưới:

 • Tên : koo jin young
 • Điện thoại : 84-90-613-6161
 • Bảng hướng dẫn dịch vụ dựa trên cơ sở vị trí : vietnam
 • Email : help@123yo.net

15. Không chuyển nhượng

Chủ thuê bao không được chuyển nhượng, chuyển giao, cầm cố quyền sử dụng dịch vụ.

16. Bồi thường thiệt hại

 • Chủ thuê bao có thể nộp đơn đòi công ty bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại bị quy cho là phát sinh từ phía chủ thuê bao. Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại, nếu Công ty không thể chứng minh được rằng những hành động của mình là không có chủ ý hoặc do sơ suất.
 • Công ty có thể nộp đơn đòi chủ thuê bao bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại bị quy cho là phát sinh từ công ty do bởi sự vi phạm các điều khoản trong đây của chủ thuê bao. Chủ thuê bao sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại, nếu chủ thuê bao không thể chứng minh rằng những hành động của họ là không có chủ ý hoặc do sơ suất.

17. Sự từ bỏ

 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh đến chủ thuê bao nếu công ty không thể cung cấp dịch vụ vì lý do sau:
  1. Thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng
  2. Việc gián đoạn các hoạt động dịch vụ có chủ đích bởi bên thứ ba mà đã được thương lượng hợp tác cung cấp dịch vụ với Công ty.
  3. Lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ do các nguyên nhân bởi chủ thuê bao
  4. Những hoạt động của công ty mà không do cố ý hoặc sơ suất, không bao gồm những điều quy định tại khoản 1 hoặc 3.
 • Công ty không đảm bảo độ tin cậy và chính xác của dịch vụ hoặc thông tin, dữ liệu hoặc sự việc đã đăng tại dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại do chủ thuê bao gây ra.