Legal Notice

123yo.net, 123yo.com.vn Website/ 123yo App 123yo là tài sản của 123yo Với việc truy cập và sử dụng ứng dụng di động, thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện dưới đây và pháp luật Việt Nam.

1. Quyền tác giả

Quyền tác giả năm NC9. Bảo lưu mọi quyền. Mọi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của NC9 và các công ty con hoặc được sự chấp thuận của chủ sở hữu liên quan.

Bạn được quyền truy cập trang web này và được phép sao chép bằng cách in, tải về ổ cứng và gửi cho người khác nhưng trong mọi trường hợp, chỉ được dùng cho các mục đích cá nhân, cung cấp thông tin và phi thương mại. Bất kỳ bản sao của bất kỳ phần nào của trang web đều không được phép bán hoặc phát tán vì lợi nhuận hoặc chỉnh sửa hoặc đưa vào bất cứ tác phẩm, trang web nào khác, dù là bản cứng hay bản điện tử, bao gồm việc đăng lên các trang web khác. Không có bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp.

2. Nhãn hiệu

Mọi nhãn hiệu xuất hiện trên trang web này thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo giấy phép của NC9 và các công ty con.

- Tính chất của dịch vụ -

NC9 không tự cung cấp bất kỳ sản phẩm thực phẩm/thức uống hay dịch vụ ăn uống nào tới khách hàng. Dịch vụ của công ty là để kết nối người dùng và các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống. Công ty không chịu trách nhiệm về các hoạt động và / hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ ăn uống và / hoặc bất kỳ dịch vụ ăn uống được cung cấp cho bạn.

3. Nội dung

Thông tin trên trang web này là trung thực nhưng chỉ mang tính chất cung cấp thông tin nói chung. Do đó, không nên dựa vào các thông tin này để thực hiện một mục đích cụ thể và các thông tin này không được đảm bảo là chính xác hoặc hoàn chỉnh.

Mọi ý kiến đóng góp, gợi ý, đồ họa, ý tưởng (bao gồm các ý tưởng về sản phẩm và quảng cáo), và các thông tin hoặc tài liệu khác bạn gửi tới NC9 thông qua trang web này sẽ trở thành và sẽ luôn là tài sản độc quyền của NC9, bao gồm các quyền trong tương lai liên quan đến các tài liệu này thậm chí sau khi sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các điều khoản và điều kiện này.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa trang web này nếu thấy phù hợp mà không cần thông báo.